Insight & Benefits Realisation Manager - Sweden

Missa inte denna karriärmöjlighet – var med och förbättra vården för de äldre och utsatta!

Job description

Oxehealth är världsledande inom optiskasensorer för äldrevården. Deras trygghetssystem, Oxevision, hjälper personal gevård och omsorg med högre kvalitet, säkerhet och förbättrad effektivitet.

Deras tjänst
Tekniken ger omvårdnadspersonal ochsjuksköterskor den insikt de behöver för att planera sin vård samt tidigt kunnaingripa för att hjälpa sina boende – och på så sätt leverera säkrare ocheffektivare vård med högre kvalitet. Genom att analysera videon från en vanligdigitalkamera kan de med hög noggrannhet beräkna hjärt- och andningsfrekvenshelt utan kontakt med den boende. Funktionen är medicintekniskt certifierad.

Denkan även övervaka aktivitet och beteenden (som att komma i och ur sängen, hurlänge den boende har sovit etc.). På så sätt varnas  omvårdnadspersonalen om högriskbeteenden och kanfå fram vårdrapporter utan att behöva inkräkta på de boendes integritet.

Oxevisiongör det möjligt för  omvårdnadspersonalenatt proaktivt upptäcka riskfaktorer och tidiga varningstecken. Därmed kan deingripa snabbare när boende är i nöd, övervaka de boendes beteenden ochhälsotillstånd på distans samt fatta mer motiverade vårdbeslut för de boendemed hjälp av aktivitets- och beteenderapporten.

Densvenska hälsomyndigheten har sammanfattat fördelarna med Oxehealth lösning påföljande sätt – se länk: www.ehalsomyndigheten.se

Oxehealth växer
Oxevision användsredan idag i Sverige av vårdgivare som tar hand om boende i vårdhem. Oxehealthsträvar efter att börja implementera det även hos psykiatrin och sjukhusenunder andra hälften av 2021. I Storbritannien arbetar de med en av tre engelskainstitutioner och sjukhus inom mental ohälsa, akutsjukhus, vårdhem och inomhemsjukvård. De planerar att starta sin verksamhet i USA under 2021. Du kommeratt bli del av en stark brittisk verksamhet som är i början av att skala upprunt om i världen – roller som denna kommer inte ofta.

Förbättrar vårdens kvalitet, säkerhetoch effektivitet
Studier har visatatt Oxevision har minskat fallolyckor med 48% samt minskat ambulans- ochakutbesök med 68% inom demensvården. Dessutom har Oxevision stöttat vårdhem ihanteringen av COVID-19 (www.ehalsomyndigheten.se), vilket har minskat omvårdnadspersonalens stressnivåer (88% av detillfrågade medarbetarna är överens) och bidragit till minskadläkemedelsanvändning.

Sjuksköterskor berättar att de inte kan tänka sig att gåtillbaka till en värld utan denna lösning och anser att Oxevision är enintegrerad medlem i deras team som "skapar säkerhet för sinapatienter".

Om rollen
Som Insight & BenefitsRealisation Manager kommer du att vara den ledande  

representantenför Oxehealth i kombinerade Oxehelth- och kundprojektteam för att påvisa defördelar (kliniska, operativa och ekonomiska) som deras tjänst har gett.

Medvarje kund skapar du en projektplan, anpassar planen till de ansvarigaintressenterna och stödjer och coachar sedan teamet för att levererakvalitativa och kvantitativa resultat av hög kvalitet. Att bygga starkarelationer med intressenterna kommer att vara nyckeln till att driva ettframgångsrikt projekt.

Dittarbete kommer att bidra till att förbättra hälso- och sjukvården för samhälletsäldre och utsatta – framgångsrika projekt kommer att ge kommunerna belägg föratt deras investeringar i säkerhet, kvalitet och effektivitet i vården ger godavkastning, vilket ger Oxehealth möjligheten att skala upp bland sina kunder. Dessutomkommer kommunerna att dra nytta av de insikter de får för att definiera nyasätt att arbeta på för  omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Måletär att ge kunderna de resultat de behöver för att kunna säkra en storinvestering i Oxehealth lösning, samt att publicera resultaten på ettkommersiellt såväl som vetenskapligt sätt (till exempelsom tidskrifter och rapporter).

Du kommer att arbeta nära desvenska och brittiska Oxehealth-teamen.

Du kommer att arbeta med forskareför att utveckla forskningsteman (t.ex. utforska effekterna av fysiskanattobservationer på vårdhem) och samarbeta med externa intressenter (t.ex.KOLs) för att dela evidensbasen och presentera den på relevanta forum.

Specifika ansvarsområden inkluderar:

›         Definiera projekt som kommer att mäta de fördelar somkunderna uppnår på grund av Oxehealth service

›         Leda leveransen av projektet på uppdrag avOxehealth-teamet och coacha kundteamet till framgångsrika resultat

›         Hantera intressenter från kundernas olika funktioner påolika nivåer för att lyckas få igång ett nytt projekt och gå vidare med detinom de satta tidsramarna

›         Genomföra intervjuer med vårdgivare och främjadatainsamling så som undersökningar eller annan kvantitativ data

›         Skriva upp och presentera projektresultat i samarbete medkunden

›         Kommunicera evidensbasen med externa intressenter, så somKOLs, och presentera den på lämpliga forum etc. för att etablera Oxevision somen ledande välfärdsteknik på den svenska marknaden

›         Samarbeta med dekommersiella teamen för att säkra försäljning och marknadsföring utifrån deresultat du har genererat

Vem vi letarefter

›         Strukturerad och organiserad för att parallellt kunna hanteraflera projekt från start till slut

›         Arbetar dynamiskt och flexibelt för att anpassa sig tillkundernas behov

›         Stark förmåga att skapa och upprätthålla goda relationermed chefer på vårdboendena såväl som ledande befattningshavare inom kommunen

›         Utmärkt kommunikativ förmåga i både tal och skrift

›         God förståelse för kvantitativa och kvalitativadataanalysmetoder (du kommer inte behöva göra dataanalyser)

›         Passion för vården och Oxehealth dröm om att förbättravården för äldre och utsatta

›         Erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och medvälfärdsteknik

›         Mycket god kunskap i svenska och engelska

›         Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet

 

Vi ser helstatt du är bosatt i Malmö, som dina övriga svenska team-medlemmar. Möjlighetenfinns dock att arbeta på distans.

 

Vad Oxehealthkan erbjuda dig
Detta är en möjlighet att få arbeta med ett mycket erfaret ochtvärvetenskapligt team med stor entreprenörsanda, som värdesätter ditt lärandeoch din utveckling. I denna roll tillåts du  ta fram och visa din fulla potential på ettsätt du inte erbjuds på många andra ställen. Specifikt erbjuder vi:

›         Konkurrenspaket

›         Starka utvecklingsmöjligheter (dels individuellt men ävenvid kvartalsvisa utvecklingstillfällen för teamet)

›         En flexibel arbetsmiljö – vi litar på människor och attde hanterar sin tid rätt och fokuserar på resultat

›         En personlig budget för att främja din inlärning ochutveckling

›         Arbete med ledande vårdutveckling som präglas aventreprenörskultur och stark laganda

Om du har ambitionen, energin ochfärdigheterna som behövs för att lyckas i den här rollen och vill vara en delav ett företag som är på en resa för att förbättra vården, varmt välkommen meddin ansökan!

Overview

Posted
  • October 18, 2020
Department
  • Insights & Benefits Realisation
Location
  • Sweden
Salary

Why you'll like working at Oxehealth

contact staff

Remote work

1/3 of us frequently work remotely and hot desk frequently.
calendar

Paid holiday

25 days' holiday, 8 bank holidays.
money

Competitive salary

We pride ourselves on rewarding great work with great compensation.
family

Team events

Quarterly developmental offsites
security

Care

Parental and family leave, group personal pension plan & life assurance.
checkout

Development allowance

Personal skills development budget

Interested in this role?

If this job interests you and you’re a talented individual that’s passionate about our dream and building Oxevision with us, we'd love to hear from you!


Fill out the form and be sure to let us know why you think you're a good fit for the position.

Upload your CV and cover letter below

Drop your file here or choose a file
Max file size 10MB.
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
File should be a .pdf, .doc, .zip or .mp4
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.